Bällstadalen

Beskrivning: Detaljplanarbete
Plats: Järfälla / År: 2018
Kategori: Stadsutveckling / Kund: Saab

I Järfälla norr om Stockholm har Enter Arkitektur sedan 2016 arbetat med en övergripande fastighetsutveckling åt Saab AB inom deras fastighet Veddesta 2:81 mfl. En helt ny stadsdel planeras under namnet Bällstadalen med upp till 1000 bostäder samt skolor, handel, hotell och verksamheter.

I områdets östra del, i direkt anslutning till ett mindre skogsparti, planeras ett nytt kontorshus åt Saab som därmed ska ersätta deras befintliga och betydligt mer ytkrävande anläggning från 1960-talet.

Grundidén med området har varit att skapa en levande blandstad och att integrera Saabs egna ytor som en naturlig del av stadsdelen.
Gestaltningsmässigt är ambitionen en klassisk, tät kvartersstad i fem till sju våningar där en publik alléliknande huvudgata, Nettovägen, binder samman kvarteren. Som fond i gatans förlängning planeras det 24våningar höga kontorshuset åt Saab i anslutning till ett södervänt entrétorg, hotell och kombinerat kontors- och parkeringshus.

Detaljplanen omfattar totalt ca 300 000 kvm och beräknas vara klar till hösten 2020.

Drotten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2016
Kategori: Bostäder / Kund: Peab / Wood & Hill

Nivika Center

Beskrivning: Nybyggnad, Tillbyggnad
Plats: Växjö / År: 2017
Kategori: Fritid, Sport, Bostäder / Kund: Nivika

Kryssmasten

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Malmö / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad

Alvine

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Malmö / År: 2013
Kategori: Bostäder / Kund: Ikano Bostad