Kontakt
Telefon +46 10 48 48 300
Email info@enterarkitektur.se

Adress
Göteborg Vasagatan 46, 411 37
Jönköping Lantmätargränd 59, 553 20

Bällstadalen

Beskrivning Detaljplanarbete
Plats Järfälla
År 2018
Kategori Stadsutveckling
Kund Saab

I Järfälla norr om Stockholm har Enter Arkitektur sedan 2016 arbetat med en övergripande fastighetsutveckling åt Saab AB inom deras fastighet Veddesta 2:81 mfl. En helt ny stadsdel planeras under namnet Bällstadalen med upp till 1000 bostäder samt skolor, handel, hotell och verksamheter.

I områdets östra del, i direkt anslutning till ett mindre skogsparti, planeras ett nytt kontorshus åt Saab som därmed ska ersätta deras befintliga och betydligt mer ytkrävande anläggning från 1960-talet.

Grundidén med området har varit att skapa en levande blandstad och att integrera Saabs egna ytor som en naturlig del av stadsdelen.
Gestaltningsmässigt är ambitionen en klassisk, tät kvartersstad i fem till sju våningar där en publik alléliknande huvudgata, Nettovägen, binder samman kvarteren. Som fond i gatans förlängning planeras det 24våningar höga kontorshuset åt Saab i anslutning till ett södervänt entrétorg, hotell och kombinerat kontors- och parkeringshus.

Detaljplanen omfattar totalt ca 300 000 kvm och beräknas vara klar till hösten 2020.

Nova

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Norrköping / År: 2016
Kategori: Kontor / Kund: Castellum

Pylonen

Beskrivning: Markanvisningstävling
Plats: Nacka / År: 2018
Kategori: Bostäder / Kund: Kungsvåningen

Bällstadalen

Beskrivning: Detaljplanarbete
Plats: Järfälla / År: 2018
Kategori: Stadsutveckling / Kund: Saab

Quality Hotel Match

Beskrivning: Nybyggnad
Plats: Jönköping / År: 2015
Kategori: Hotell / Kund: Skanska, Choice